Back to All Events

Društvo NAGIB: 2. sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti "Nagib na oder"

  • Mali oder Narodnega doma Ulica kneza Koclja 9 Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

2. SEZONA SODOBNIH UPRIZORITVENIH UMETNOSTI "NAGIB NA ODER" v februarju vabi na predstavo:

Senzasenso : Jan Rozman
Sobota, 20.2.2016, 20:00 @ Mali oder Narodnega doma Maribor

(Englih version below)

Senzasenso je prostor, kjer ne najdem pomena.
Senzasenso je stanje nemira, ki ne vodi nikamor.
Senzasenso je ideja, ki se je ponesrečila.
Senzasenso je misel, ki razpada.
Senzasenso je trenutek, ko izgubim nadzor.
Senzasenso je predstava o norosti.

Senzasenso je plesna predstava Jana Rozmana, ki ustvarja paralelni svet današnji naravni resničnosti. Predstava poizkuša ustvariti eko-futuristični prostor, kjer je človeško bitje umeščeno ob bok abstraktnim bitjem, ki vznikajo iz nastale pokrajine. Na humorno-metafizičen način prevprašuje nastanek vesolja iz niča, evolucije življenja iz nežive materije ter (ne)zmožnost pristnega sobivanjskega razmerja med človekom in naravo.

Rozman zavzame kritično, a produktivno, stališče do vprašanj konstrukcije življenjskega sveta ter ovrednoti dosedanji razvoj človeštva s pomočjo metaforične transformacije, ki mrtvo pokrajino staplja z živimi organizmi. Predstava tako v isti sapi preklinja ponoreli svet (post)industrijske odtujenosti in se klanja vztrajnim spiralnim naporom humanističnega iskanja smisla v razmerju med človeškim in naravnim. To ne počne skozi prakticiranje družbenega, ampak predvsem čutno-ekološkega pogleda na možnost vzpostavitve kontur nove človeške eksistence v današnjem “post-naturalnem” svetu.

Avtor: Jan Rozman
Nastopajoča: Alja Ferjan, Jan Rozman
Dramaturgija, kostumi in oblikovanje svetlobe: Petra Veber
Tehnično vodstvo: Igor Remeta
Foto: Matija Lukić
Produkcija: Pekinpah Kink Kong
Koprodukcija: Qulenium
Partnerja: Bunker, Društvo Nagib ; RedSapata Tanzfabrik
Organizacija v Mariboru: Društvo Nagib v sodelovanju z Narodnim domom Maribor in v času 31. Zimske plesne šole (JSKD)

Predstava je nastala v okviru dvoletnega avtorskega projekta Kodeks Jana Rozmana in je podprta s strani Ministrstva za kulturo RS.


 2nd Season of Contemporary Performing Arts "Nagib on Stage" is hosting in February a performance by 

Jan Rozman: Senzasenso
Saturday, 20.2.2016, 20:00 @ Small stage of National Hall Maribor

Senzasenso is a place, with no meaning.
Senzasenso is a state of restlessness, leading nowhere.
Senzasenso is a bad idea gone worse.
Senzasenso is a thought falling apart.
Senzasenso is not a vision of the new world.
Senzasenso is a moment when I lose control.
Senzasenso is a performance about madness.

Senzasenso is a dance and visual performance in which author Jan Rozman creates a world parallel to today’s natural reality. The performance attempts to build an eco-futurist space where the human being is placed side by side with abstract creatures emerging from the newly created landscape. In a humorous and metaphysical way, it examines the creation of the universe from nothing, the evolution of life from inanimate matter, and the (im)possibility of a true coexistence of man and nature.

Rozman takes a critical yet productive stand on the issue of constructing a living environment, and evaluates past human development by means of a metaphorical transformation, fusing a dead landscape with living organisms. As a result, the performance at the same time curses the frenzied world of (post)industrial alienation and worships the persistent spiralling efforts at a humanist search for meaning in this relationship between the human and the natural. It does this by adopting not a societal, but above all a sensuous and ecological view of the possibility of forming the contours of a new human existence in today’s “post-natural” world.

The performance combines elements of dance, performance and live set design in two closely connected parts.

Idea: Jan Rozman
Performers: Alja Ferjan, Jan Rozman
Dramaturgy, costumes and light design: Petra Veber
Photo: Matija Lukić
Production: Pekinpah Kink Kong
Coproduciton: Qulenium
Partners: Bunker: The Old Power Station Ljubljana – Elektro Ljubljana, Association Nagib, RedSapata Tanzfabrik
Organization in Maribor by: Association Nagib in collaboration with National Hall Maribor and in the frame of 31. Winter Dance School (JSKD)

The performance was created as a part of two-year author projecy by Jan Rozman named Kodeks and it is supported by Ministry of Culture Slovenia.


Earlier Event: February 20
MC PEKARNA: Bob Marley tribute by One Dread
Later Event: February 20
SALON UPORABNIH UMETNOSTI: Ana Ćurčin